Defilada. Zambrów 1937r.

November 10, 2019

"Zambrów 8.XI.1937r.

Dnia 11 listopada jako rocznicę odzyskania niepodległości i dzień Święta Narodowego garnizon Zambrów obchodzić będzie wg programu na dni 10.XI. i 11.XI. br podanego w rozkazie. (dla plut. specjalne, pluton łączności, pluton armatek/ppor Wiśniewski cz/, działon art. piech.) listopada program szczegółowy."

 

 

 Dodatek do rozkazu dziennego nr. 251

 

"Dzień 11 listopada br. jako rocznicę odzyskania niepodległości i dzień Święta Narodowego garnizon obchodzić będzie według następującego programu:

 

Dzień 10.XI.1937r.

 

A. godz. 18.00. - Uroczysty capstrzyk połączony z podniesieniem flagi państwowej na rynku, przy udziale władz, organizacji, stowarzyszeń i społeczeństwa.

 

Dzień 11.XI.1937r.

 

B. godz. 7.00. - Uroczysta pobudka odegrana przez orkiestrę pułku w rejonie koszar.

C. godz. 8.00. - Akademia dla dzieci szkolnych w kinie wojsk urządzona staraniem władz szkolnych.

D. godz. 9.30. - Uroczyste nabożeństwo w miejscowej synagodze.

E. godz. 10,00. - Uroczyste nabożeństwo w kościele parafial.

F. godz. 11.20. - Raport na Rynku, opuszczanie flagi, odśpiewanie Hymnu Narodowego i defilada.

G. godz. 14.30. - Akademia dla żołnierzy garnizonu w kinie urządzona staraniem SPRA. Nr.2.

H. godz. 18.30. - Uroczysta akademia dla władz, przedstawicieli organizacji społecznych, oficerów, podoficerów i ich rodzin, urządzona w kinie wojsk. staraniem SPRA. Nr. 2.

I. godz. 20.00. - Przedstawienie w kinie dla strzelców.

 

W związku z tym zarządzam:

 

ad p.A.

        W capstrzyku weźmie udział:

- orkiestra pułku,

- 1 komp. strzel. uzupełniona przez 2 komp. strzel.

- jedna bat. spieszona ze S.P.R.A. Nr.2. Dowódca całości - kpt. Dworak Tadeusz /konno/. Strój: umundurowanie wyjściowe - bez menażek, chlebaków i łopatek, poza tym hełmy i tornistry ze zrolowanymi kocami.

        Oprócz tego wyznacza:

- d-ca plut. pion. 13 strzelców do niesienia pochodni i podoficera do podniesienia i opuszczenia flagi;

- kapelmistrz - trębacza do odegrania sygnału na Rynku.

- D-ca 1 komp. strzel. wartę honorową w składzie: 1 podof. plu[s] 6 strzelców.

Strój: orkiestry - hełmy, podofic. i strzelców - rogatywki z opuszczonymi podpinkami, warty - jak komp. stzrel./hełmy/

 

Przebieg capstrzyku:

 

        Zbiórka całości o godz. 17.10 w kolumnie marszowej na czoło na wysokości bramy Nr.1. i odmarsz o godz. 17.15 na Rynek.

        Orkiestra w czasie marszu gra.

        Na Rynku ustawienie oddziałów według zarządzeń d-cy całości.

        O godz. 18.00 odbiorę raport od d-cy całości. Po raporcie na znak d-cy całości trębacz gra sygnał "baczność".

        D-ca całości staje na 5 kroków przed masztem i rozkazuje: "wzniesienie flagi - na ramię - prezentuj broń - na prawo patrzeć".

        Na ten rozkaz trębacze grają sygnał "wszyscy", a następnie trzykrotnie sygnał "baczność".

        Całość prezentuje broń.

        Po odegraniu po raz trzeci sygnału "baczność", orkiestra gra Hymn Narodowy, podoficer wciąga flagę w górę.

        Gdy flaga zostanie już wzniesiona, a orkiestra ukończy już grać hymn, d-ca całości rozkazuje: "baczność - na ramię - do nogi broń" poczem całość wraca do koszar przy dźwiękach orkiestry.

         Z chwilą podniesienia flagi w górę, d-ca warty zaciąga posterunki honorowe / 2-ch wartowników/ zmienianych co godzinę. Wartownicy przed masztem z flagą nie oddają honorów /reg.sł.wewn.cz.VII.str.46/

        Warta ma być pełniona od podniesienia flagi aż do czasu jej opuszczenia w dniu 11.XI.br.

        Przygotowanie  masztu wraz z flagą na Rynku wykona Plut. pion. 71 p.p.

        Oświetlenie flagi reflektorem wykona d-ca plut. łączn.

 

ad.p.B.

        Uroczystą pobudkę w rejonie koszar od mieszkania K-dta Garnizonu do kościoła parafialnego odegra orkiestra pułku.

        Na Rynku i z drugiej strony miasta odegra orkiestra straży pożarnej.

 

 

ad.p.C.

        Akademia dla dzieci w kinie wojsk. o godz. 8.00. urządzona staraniem władz szkolnych.

         Udział w tej akademii weźmie orkiestra pułku, która pomporozumieniu się z władzami szkolnymi odegra pewne utwory.

        Wszystkie dzieci osób wojskowych winny wziąść [sic!] udział w tej akademii, ponieważ nie będą wpuszczone na akademie popołudniowe.

 

ad.p.D.

        W nabożeństwie w miejscowej synagodze wezmą udział strzelcy wyznania mojżeszowego tut. garnizonu.

        Zbiórka przy bramie Nr.1. na ul. gen. Bema o godz. 9.00.

        Na dowódcę tego oddziału wyznaczam st.sierż. Szłapkę.

        Po nabożeństwie w synagodze całość powraca na Rynek, gdzie poszczególni strzelcy dołączają do swoich pododdziałów i biorą udział w defiladzie.

        Jako delegata na nabożeństwo do synagogi wyznaczam por. Białę Stefana.

 

ad.p.E.

        W nabożeństwie bierze udział pułk w następującym składzie:

        D-ca całości oddz. garnizonu - ppłk. Czarnecki Kazimierz

        Adiutant d-cy całości - kpt. Dąbacki Feliks

        Poczet - 3 konnych z oddziału zwiad.

 

        D-ca 71 p.p. - mjr. Poryś Jan

        Adiutant - ppor. Badura Konstanty

 

        I Baon - D-ca kpt. Liskowiak Marian

        Skład: 1 komp. jako chorągwiana sformowana z 9 komp.

        D-ca - kpt. Wroniecki Józef

        D-cy plut. ppor. Swistak Stanisław

                        ppor. Zellengar [?] Edgar [?]

                        ppor. Stawecki Stefan.

       

        Poczet chorągwiany - ppor. Buchała Stanisław

                                           chor. Krystyniak Mieczysław

                                           st.sierż Stawny Józef

                                               "       Kanarecki Karol

 

        2 komp. z sformowana z 1 komp. strz. uzupełniona przez 2 komp. strzel.

        D-ca - por. Wołyniak Jan

        D-cy plut. - ppor. Plackowski Franc.

                          ppor. Rosczyn Waldemar

 

        3 komp. sformowana z 3 komp.strzel. uzupełniona przez 2 komp.strzel.

        D-ca - kpt. Winter Marek

        D-cy plut. - por. Kryszak [imię nieczytelne]

                          ppor. [nieczytelne]

 

        1 komp. - D-ca Gost[nieczytelne] Józef

                        D-cy plut. - ppor. Kronglej Kazimierz

                                        - ppor. Kwiatkowski Sewery

                                        - ppor. Chawrona Władysław

 

II Baon: - D-ca kpt. Dworak Tadeusz

        4 komp. - D-ca por. Kara Tadeusz

                        D-cy plut. - por. Zapaśnik [nieczytelne]

                                        - por. Piotrowicz Bronisł.

       5 komp. - D-ca por. Wiśniewski Adam

                       D-cy plut. - por. Kolb[nieczytelne] Albin

                                       - ppor. Mioduszewski Józef

        4 i 5 komp. sformatowana z Dyw. [nieczytelne]

 

Plutony specjalne:

Pluton łączności - D-ca por. Kruszewski Kazimierz

Pluton armatek - D-ca ppor. Wiśniewski Czesław

Działon art. piech. - D-ca por. Mirowski Lucjan. (...)

 

 

ad.p.F

        Po nabożeństwie oddziały wojskowe, organizacje, szkoły i.t.p. udają się na Rynek, gdzie ustawiają się według zarządzeń d-cy całości.

        Raport odbiorę o godz. 11.20. poczem dokonam przeglądu oddziałów, wygłoszę krótkie przemówienie i odbiorę przyrzeczenie.

        Po przemówieniu d-ca całości rozkazuje "baczność - o opuszczenie flagi - prezentować broń - na prawo patrzeć".

        W tym czasie 3-ch fanfarzystów z orkiestry ustawia się przed masztem i gra sygnał "wszyscy" a następnie trzy razy sygnał "baczność".

        Po odegraniu ostatniego sygnału podoficer opuszcza flagę z masztu. Orkiestra gra wolno hymn narodowy, zebrana ludność śpiewa, oddziały prezentują broń.

         D- ca warty ściąga wartowników.

         Defilada:

         Defiladę odbiorę na Rynku - kierunek defilady od szosy Łomżyńskiej do Czyżewskiej.

        Porządek defilady - jak porządek marszu do kościoła, z tym,  że na końcu kolumny wezmą udział w defiladzie oddziały P.W. i organizacja.

        Utrzymanie porządku w czasie nabożeństwa, raportu i defilady staraniem d-cy post. żandarmerii do pomocy któremu d-ca I i III baonu przydzielą po 2-ch podofic., zaś d-ca kursu pchor. rez. 18. D.P. jednego podoficera.

        Wyznaczeni podoficerowie zameldują się na posterunku żand. w dniu 11.XI. o godz. 8.00 z bronią boczną i czerwonymi opaskami na lewym ramieniu.

        Ogólny nadzór nad utrzymaniem porządku powierzam por. Chwedończukowi Adolfowi.

        Jako oficerów kierunkowych wyznaczam st. sierż. Szydło Stanisława i sierż. Kubarackiego Stefana.

        Po defiladzie powrót do koszar.

        Oficerowie nieprzydzieleni - strój: płaszcze służbowe, rogatywki, przy szablach, order V.M na płaszczu - bez rewolwerów.

        Ustawianie się przy raporcie - według zarządzeń d-cy całości, przy defiladzie w prawo od przyjmującego defiladę.

        Strój podoficerów nieprzydzielonych - służbowy.

        Przygotowanie podium dla przyjmującego defiladę polecam d-cy plut. pion.

 

ad.p.G.

        Na akademię żołnierską w kinie wojskowym urządzono staraniem SPRA. Nr.2. należy wysłać:

        I baon            - 80 strzelców

        III baon          - 50     "

        Kurs dyw.      - 80     "

        Plut. spec.     - 40     "

 

ad.p.H.

        W uroczystej akademii o godz.18.30 wezmą udział wszyscy oficerowie przebywający w garnizonie.

        Strój:szasery, białe rękawiczki, szable i ordery.

        D-cy pododdz. wyślą na akademię wszystkich podoficerów, którzy nie wzięli udziału w akademii żołnierskiej.

        Strój: szasery, brązowe rękawiczki, broń boczna, ordery.

        Udział w akademii rodzin ofic. i podofic. pożądany jak najliczniejszy.

 

ad.p.I.

        O godz. 20.00 w kinie wojsk. będzie wyświetlony film dla strzelców - wstęp bezpłatny.

        Na film ten należy wysłać:

        I baon        - 100 strzelców

        III baon      - 80    "

        Plut. spec. - 80    "

 

Dekoracje budynków.

 

        D-cy oddz. i zarządcy budynków zarządzą udekorowanie budynków flagami państwowymi w dniu 10 b.m. od godz. 16.00 do dnia 12.b.m godz. 6.00.

        W dniu 10 b.m.o. godz. 12.30 Polskie Radio nadaje specjalną audycję dla żołnierzy p.t. "Młodzież a wojsko". W związku z tym polecam umożliwić wszystkim strzelcom wysłuchanie tej audycji.

        W dniu 11.XI.br. w godzinach popołudniowych polecam wygłosić dla strzelców którzy nie wezmą udziału w akademii okolicznościowe pogadanki o Święcie 11 listopada."

 

                                                                            Dowódca 71p.p.

                                                                              /-/ Dżułyński

                                                                                   płk.dypl.

 

Źródło:

- Centralne Archiwum Wojskowe warszawa Rembertów.

 

 

 

 

 

Please reload

© 2015 by "This Just In". Proudly created with Wix.com