top of page

Gimnazjum w Andrzejewie

 

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zajmuje ważne miejsce w życiu naszej gminy. Tu przede wszystkim nasza młodzież zdobywa wykształcenia. W murach szkoły odbywają się wystawy, uczniowie przygotowują okolicznościowe inscenizacje, które cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. W tak małej miejscowości jak Andrzejewo, gdzie nie ma domu kultury, szkoła stare się tę lukę zapełnić. W roku 2011 minęła dziesiąta rocznica powstania Gminnego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie z tej okazji na łamach naszej gazetki opublikujemy cykl artykułów poświęconych szkole.

 

Reforma oświatowa z roku 1999 wprowadziła zmiany w strukturze szkolnej. 23 czerwca 1999 roku uczniowie klasy VI i VIII jednocześnie stali się absolwentami szkół podstawowych. Szóstoklasiści dalszą naukę mieli kontynuować w gimnazjum.

            Uchwałą Rady Gminy z 3 marca 1999 utworzono zespół placówek oświatowych pod nazwą Zespół Szkół w Andrzejewie w skład, którego weszły: Szkoła Podstawowa w Andrzejewie i Publiczne Gimnazjum w Andrzejewie.  W latach 1999-2001 gimnazjum mieściło się wraz ze szkołą podstawową we wspólnym budynku. Dyrektorem Zespołu Szkół w Andrzejewie został dotychczasowy dyrektor szkoły podstawowej Edward Wardaszka. Powołany decyzją rady gminy Zespół Szkół miał swą siedzibę w starym budynku przy ulicy Warszawskiej, z uwagi na niewystarczającą ilość sal lekcyjnych rozwiązanie to było tymczasowe. Na cele szkoły został przeznaczony sąsiedni budynek po przedszkolu, mimo to szkoła była przepełniona już przy dwóch rocznikach gimnazjalistów i musiała pracować na dwie zmiany. Przed władzami i dyrekcją stanęło kolejne poważne wyzwanie: budowa nowego gmachu dla gimnazjum. Początkowo planowano na ten cele zaadoptować budynek po dawnym biurowcu Gminnej Spółdzielni jednak koncepcja ta posiadała wiele mankamentów i szybko została odrzucona. Ostatecznie zwyciężyła idea lokalizacji gimnazjum przy ulicy Srebińskiej, obok budynku Domu Ludowego, który po zakończeniu inwestycji miał się stać integralna częścią szkoły. 

Ponieważ działki, na których budowane miało być gimnazjum zaliczane były do gruntów rolnych, aby uzyskać zezwolenie na budowę należało wyłączyć je z produkcji rolnej. Z tego tytułu dokonano opłaty, która znacznie podniosła koszty inwestycji. Mimo tych trudności już w marcu 2000 roku radni zaakceptowali przedstawiony projekt budynku autorstwa Lucjana Uszyńskiego i Jerzego Wińcza. Prace budowlane rozpoczęto w czerwcu 2000 roku. Zostały one wykonane w dość szybkim tempie i już 3 września 2001 roku budynek został oddany do użytku. Większość kosztów związanych z budową poniosła gmina. Kosztowało to lokalną społeczność wiele wyrzeczeń. 20 procent kosztów inwestycji pokryło Ministerstwo Edukacji Narodowej, uzyskano również wsparcie ze strony: wojewody mazowieckiego, Fundacji A.M. Formanowiczów z Ostrowi Mazowieckiej, Mazowieckiej Spółdzielni Mleczarskiej Ostrowia, Banku Spółdzielczego, OSM w Zambrowie, Zakładów Mięsnych w Sokołowie Podlaskim, PZU w Zambrowie, PTK Centertel. Mieszkańcy Andrzejewa przebywający w Stanach Zjednoczonych ufundowali wyposażenie klasopracowni języka angielskiego.

26 lutego 2001 roku radni zebrani na Sesji Rady Gminy przyjęli uchwałę w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Andrzejewie, z jej treści dowiaduje się że z dniem 1 września 2001 Publiczne Gimnazjum w Andrzejewie będzie nosiło imię: „Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Nim został przyjęta powyższa uchwała sołtys wsi Andrzejewo Jan Cimoch wystąpił z propozycją wykonania popiersia Prymasa Tysiąclecia, ostatecznie została ufundowana pamiątkowa tablica, którą umieszczono na budynku nowej szkoły. Inny postulat zgłosił radny Witold Kałuski, zaproponował aby wykonać sztandar dla gimnazjum z wizerunkiem kardynała Wyszyńskiego. Sztandar został wykonany i przekazany dyrektorowi szkoły. Na to stanowisko został wybrany w wyniku konkursu Wojciech Strzeszewski, dotychczasowy dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce. 25 sierpnia 2001 roku odbyło się pierwsze posiedzenie rady pedagogicznej, w jej skład poza dyrektorem weszli następujący nauczyciele: Danuta Rostkowska, Barbara Nagórka, Izabela Wojciechowska, Marina Ogonowska, Krystyna Piliszek, Barbara Sobol, Barbara Przeździecka, Daniel Zgleszewski, Zofia Kiner, Bogumiła Chrzanowska, Jolanta Andruszkiewicz, Arkadiusz Przeździecki, Beata Kowalska, Krystyna Janczewska, ks. Mirosław Kozłowski i ks. Grzegorz Polesiński. Dziewięć dni później odbyła inauguracja roku szkolnego. 

Nowy budynek gimnazjum oddano do użytku podczas ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego 2001/2002, która odbyła się w Andrzejewie. Początek uroczystości wyznaczono na godzinę ósmą. W parafialnej świątyni stawili się licznie zaproszeni goście, uczniowie, mieszkańcy Andrzejewa i okolicznych wsi. Podczas mszy, której przewodniczył Prymas Polski Kardynał Józef Glemp, został poświęcony sztandar szkoły. Obecni byli także miejscowi pasterze: ordynariusz łomżyński Stanisław Stefanek i biskup pomocniczy Tadeusz Zawistowski. Po Mszy Świętej przedstawiciele duchowieństwa, władz państwowych i gminnych udali się na miejscowy cmentarz, na grób matki Prymasa Tysiąclecia, gdzie złożono kwiaty. W dalszej kolejności uroczysty pochód ruszył spod kościoła w kierunku gimnazjum, gdzie na placu przed szkołą gości chlebem i solą powitali: dyrektor Gminnego Gimnazjum Wojciech Strzeszewski wraz z żoną Cecylią, wójt Gminy Andrzejewo oraz rodzice. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie przyjechał do Andrzejewa premier Jerzy Buzek. Obecni byli jednak liczni członkowie rządu m.in.: Mirosław Koźlakiewicz – minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz szef resortu edukacji Edmund Wittbrodt, który cytując słowa Prymasa Wyszyńskiego tak zwrócił się do młodzieży: „Jesteście pokoleniem przełomu, które żyje na grani dwóch tysiącleci. Wiecie, jak trudno jest utrzymać się na grani. Trzeba nie lada wysiłku i bohaterskiego męstwa, aby się ostać. Tylko orły szybują nad graniami, nie lękając się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów, będziecie mogli wtedy przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie: orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko – na zakończenie minister dodał od siebie – Wszystkim wam życzę abyście byli jak te orły”. Po licznych przemówieniach został odczytany akt nadania imienia szkole po raz pierwszy oficjalnie otwarto jej drzwi, zaszczyt przecięcia wstęgi przypadł: ministrom Edmundowi Wittbrodtowi i Mirosławowi Koźlakiewiczowi, wojewodzie mazowieckiemu Antoniemu Pietkiewiczowi, wójtowi Antoniemu Cymbalakowi i gimnazjalistce Ewie Przeździeckiej. Po poświęceniu przez kardynała Glempa, ufundowanej przez mieszkańców gminy pamiątkowej tablicy na cześć patrona gimnazjum, przekazano sztandar, odbyło się uroczyste ślubowanie i zakończono oficjalną część uroczystości. Na scenę weszła młodzież by zaprezentować przygotowany wcześniej pod opieką pani Jolanty i Pawła Andruszkiewiczów montaż słowno-muzyczny, w którym przedstawiła fragmenty życiorysu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Po raz pierwszy odśpiewano hymn szkoły. Rozstrzygnięto także konkurs poświęcony osobie Prymasa. W szkole otwarto Izbę Pamięci, w której zgromadzono pamiątki związane z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Na zakończenie uroczystości dostojni goście zwiedzili nową placówkę i wpisali się do kroniki.

Gimnazjaliści nie ukrywali swego zadowolenia. Jeden z uczniów trzeciej klasy, w wypowiedzi dla Tygodnika Ostrołęckiego stwierdził: „Jest to bardzo piękna, nowa szkoła. Trochę szkoda, że już tylko rok będziemy się tutaj uczyć. Na pewno będziemy mieli tutaj lepsze warunki i szanse do nauki. Jest nowa pracownia komputerowa z Internetem. Nowi nauczyciele, oraz większe wymagania. Uważam, że to będzie dla nas korzystne przed pójściem do szkoły średniej”.

W pierwszym roku funkcjonowania Gminnego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego uczęszczało doń 212 uczniów przede wszystkim z terenu gminy Andrzejewo, ale także z ościennych gmin: Szumowo, Szulborze, Zaręby Kościelne i Zambrów. Szkoła pracowała na jedną zmianę, a uczniowie uczęszczali do 9 oddziałów. Nowa szkoła wymagała ciągłego doposażenia. Niezbędne na ten cel środki udało się pozyskać ze składek na Komitet Rodzicielski, dzięki organizacji balu karnawałowego i hojności sponsorów.

W ciągu przeszło dziesięciu lat istnienia Gminne Gimnazjum oddziaływało i oddziałuje na życie kulturalne Andrzejewa. Wiele imprez organizowanych przez młodzież i nauczycieli jest skierowana do lokalnej społeczności. W murach szkoły odbyło się wiele wystaw i przedstawień. Najważniejsze z tych wydarzeń postaramy się przedstawić poniżej.

W marcu 2003 gościła w Gimnazjum  wystawa fotograficzna: Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko 1947—1984. Należy podkreślić, że nasze gimnazjum jako pierwsza placówka oświatowa w Polsce przyjęła tę ekspozycję. Wśród honorowych gości, przybyłych na otwarcie wystawy znaleźli się: ks. Prałat Zdzisław Paszkowski (Kapelan Rodzin Katyńskich), Tadeusz Karolak (dyrektor wystawy) i Czesław Banaszkiewicz (przyjaciel Księdza Jerzego Popiełuszki). Wystawa poprzez liczne obrazy, zdjęcia i dokumenty źródłowe ukazywała historię życia, posługi kapłańskiej, działalności duszpasterskiej wśród robotników, wreszcie zapis męczeńskiej śmierci i procesu beatyfikacji Błogosławionego Księdza Jerzego. Wystawa stała się dla uczniów doskonałą lekcją historii.

W trzy lata później mogliśmy oglądać w szkole kolejną ciekawą ekspozycję - wystawę prezentującą pracę księży misjonarzy z Togo. Ekspozycja została przygotowana przez przebywającego na misjach księdza Cezarego Wieczorka. Podczas spotkania z uczniami i mieszkańcami Andrzejewa kapłan starał się przybliżyć warunki życia i nauki dzieci i młodzieży mieszkających w Afryce. Mówił o potrzebach i formach pomocy udzielanej ludności mieszkającej na tym kontynencie.

17 stycznia 2008 roku odbył się I Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek Bóg się rodzi w naszej szkole. Do konkursowych zmagań stanęło 30 solistów i 20 zespołów wokalnych z terenu całego powiatu ostrowskiego. Otwarcia festiwalu dokonał dyrektor Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie Wojciech Strzeszewski. Nad oceną walorów wokalnych, interpretacji i scenicznej prezentacji uczestników konkursu czuwało jury w składzie: Janusz Spaulenok – wykładowca szkoły muzycznej (przewodniczący), Mariusz Prusiński – absolwent akademii muzycznej, muzyk i aranżer, Ks. kan. Tadeusz Podbielski – proboszcz parafii w Andrzejewie. Według jury poziom wykonawców był wysoki i bardzo wyrównany. Występy podziwiało ponad 300 osób – wychowawcy, opiekunowie, uczniowie, mieszkańcy gminy Andrzejewo oraz zaproszeni goście. Impreza ta cieszyła się dużą popularnością i doczekała się wielu edycji w kolejnych latach.

Misterium Męki Pańskiej, to widowisko, które często było przygotowywane przez młodzież z Gimnazjum. Jedno z najlepszych tego typu przedstawień w wykonaniu uczniów odbyło się 7 kwietnia 2009 roku. Wspaniała gra świateł, niezwykła scenografia oraz poruszająca oprawa muzyczna potęgowały dramaturgię przedstawienia, w którym grało sześćdziesięciu młodych aktorów. Na widowisko pasyjne przybyli rodzice, nauczyciele, młodzież a także zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycił nas biskup pomocniczy diecezji łomżyński Tadeusz Bronakowski. Sala gimnastyczna była wypełniona po brzegi.  Dla społeczności lokalnej, była to niezwykła uroczystość kulturalna łącząca siłę tradycji i religii ze sztuką.

Pisząc o oddziaływaniu Gimnazjum na życie kulturalne społeczności lokalnej nie sposób nie wspomnieć o zespole wokalnym ISKRA. Od momentu powstania opiekunem zespołu jest pani Jolanta Andruszkiewicz. Przez wiele lat działalności śpiewało w nim kilkadziesiąt osób. Ich praca zaowocowała licznymi sukcesami i wydaniem czterech płyt: Bóg się rodzi w naszej szkole- 2004 rok, W kołysce dłoni Twych Panie-2006 rok, Z Tobą przez życie chcemy iść-2008 rok, Świat w obłokach- 2011 rok. Zespół ISKRA przez cały okres istnienia wspiera działalność kulturalną szkoły i środowiska poprzez występy na apelach, w kościołach na terenie powiatu ostrowskiego oraz na różnego rodzaju imprezach plenerowych.

bottom of page